iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
Bilgi Bankası - izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TKY Nedir?

1990'lı yıllarda ülkemizdeki üretim şirketlerinde kendini gösteren Toplam Kalite Yönetimi, artık, hizmet şirketlerinde, kamu kurumlarında hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlarda başarıya ulaşmanın en etkin yollarından biri olarak görülüyor. 

Bununla birlikte konu ile ilgili araştırmalar, Toplam Kalite Yönetimini uygulayan şirketlerin sadece üçte birinin belirgin iyileştirmeler sağladığını göstermekte. Başarısız uygulamaların ortak özelliği ise Toplam Kalite Yönetiminin bir yaklaşımdan ziyade bir program olarak görülmesi. Toplam Kalite Yönetimini bütüncül bir yaklaşım olarak benimseyen ve tüm faaliyetleri bu çerçevede düşünen kuruluşların başarısızlık şansıysa oldukça az. 

Başarılı şirketlerin özellikleri biraz daha ayrıntılı ele alındığında, bunların; 

- başarıları için katkıda bulunan ve bu başarıdan fayda bekleyen herkesin mutluluğunu amaçladıkları,
- şirket içinde tutarlı dürüst ilişkiler kurdukları,
- katılımcı ve verilere dayanan bir yönetim anlayışını benimsediklerini,
- sürekli iyileştirmeyi tüm çalışanların birinci önceliği haline getirdikleri,
- yenlikçi fikirlerin ortaya çıkması için gerekli şartları oluşturdukları,
- tüm şirket çalışanlarının eğitimini ve tekrar eğitimini sağladıkları,
- çalışanları şirketin en değerli varlığı olarak gördükleri anlaşılmakta. 

Toplam Kalite Yönetimini bu başarı örneklerinden elde edilen bilgiler ışığında;

"İç ve dış müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan, müşteri tatminin arttırılması ve müşteri bağlılığının yaratılması amacıyla iyileştirme ve yenilik yapmayı ilke edinen ve şirketin başarısında çalışanları anahtar faktör olarak gören modern bir yönetim felsefesi' olarak tanımlanabilir.

TKY'nin T'si toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ve hizmetin tümünü kapsıyor. K'sı kaliteyi yani müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp onlara bugün ve gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade ediyor. Y'si ise yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması anlamına geliyor. Bu noktada katılımcı yönetim anlayışı, her seviyedeki çalışanların önerilerini rahatça sunma imkanlarının olması ve şirket içinde verilecek kararlarda söz söyleme hakkının bulunması için gerekli hale geliyor.

Bu yeni felsefe müşteri ihtiyaçlarının ve beklentilerinin hızlı, sürekli ve hatasız olarak tüm çalışanların katkılarıyla uygun bir maliyetle karşılanmasını amçlamaktadır.

Günümüzde Toplam Kalite Yönetimi endüstri ve bilgisayar devriminden sonra üçüncü devrim olarak kabul edilmektedir.

TKY' nin Temel İlkeleri

Toplam Kalite yönetimin 5 temel öğesi bulunuyor. Birbirini tamamlayıcı nitelikte bu öğelerden birinin eksikliği TKY uygulamalarında önemli aksaklıklar yaratabilir. 

Herkesin katılımı

TKY, kuruluştaki tüm birimleri, tüm çalışanları kapsayan bir yaklaşımdır. Bu nedenle herkes, istatistiksel proses kontrol ve diğer kalite iyileştirme yöntem/araçları konularında eğitilmeli ve herkesin kalite iyileştirme faaliyetlerine etkin olarak katılımı sağlanmalıdır. İç müşteri ve iş tedarikçilerin aynı iyileştirme takımında çalışmaları, katılımın sağlanması için kullanılabilecek iyi bir yoldur. Ayrıca bir plandan etkilen tüm birim/bireyler, o planın geliştirilme ve uygulanma sürecine dahil edilmelidir. Bu şekilde prosesi çok daha iyi anlayabilirler. Davranış ve tutum değişikliği temel hedeftir. Çalışanlar işe, sadece kadro görevlerini yerine getirmek için değil, iyileştirme yapmak, kısmının, bölümün ve nihayetinde kuruluşun performansını arttırmak için gelmelidirler. İnsanlar görevlerini en iyi şekilde yapabilecek şekilde yetkilendirilmelidir.

Yönetimin kararlılığı

Kalite çalışmaları üst yönetimin liderliğinde başlatılmalı ve sürdürülmelidir. Açık bir vizyon ve uzun vadeli hedefler geliştirmek ve bu hedeflerin nasıl başarılacağını belirlemek için bir Kalite Konseyi oluşturulmalıdır. Kalite hedefleri iş planına dahil edilmelidir. Tüm çalışanlardan sağlanan geri beslemeyi de içeren yıllık bir kalite iyileştirme programı oluşturulmalıdır. Yöneticiler kalite iyileştirme takımlarına iştirak etmeli ve katı bir idareciden ziyade bir takım koçu gibi davranmalıdır.TKY tek atışlık bir program değil, kültürel değişimi de kapsayan sürekli bir faaliyettir. Bu nedenle tüm çalışanlara duyurulmalı ve şirketin her kademesinde benimsenmesi sağlanmalıdır.

İç ve dış müşteri memnuniyeti

Etkin bir TKY uygulamasının anahtarı müşteri odağıdır. En iyi başlangıç noktası ise iç müşterilerin tatminidir. "Müşterinin sesi" dinlenmeli ve kalite tasarımı ve hataların önlenmesi ön plana çıkarılmalıdır. "İlk seferde doğru yap ve bunu her zaman yap" müşteri tatminini sağlamadaki en önemli düşüncedir.

Sürekli iyileştirme

Tüm iş ve üretim proseslerini iyileştirmek için sürekli bir çaba olmalıdır. Tam zamanında teslimat, fatura hata oranı, müşteri tatmini, hurda yüzdesi ve tedarikçi yönetimi başlangıç için iyi yerlerdir. İstatistiksel proses kontrol, bencmarking, kalite fonksiyon göçerimi ve deney tasarımı ise sürekli iyileştirme için kullanılabilecek mükemmel yöntemlerdir.

Verilere dayanma

Hata oranı, devamsızlık yüzdesi, üretim süresi, kayıp zaman gibi performans ölçütleri ve müşteri tatmin seviyesi her bir fonksiyonel alan için belirlenmelidir. Bu ölçütler yönetimin yapacağı planlamaların temel girdisini oluşturmalıdır. Ayrıca sayısal veriler sürekli iyileştirme faaliyetinin başarısını ölçmek için gerekli olacaktır.

Toplam Kalite Yönetimi

Tüm kuruluşlar, varlıklarını sürdürebilmek için 'gelir' elde etmek zorundadırlar. Bu gelirler harcamaları karşılamalı ve gelecekteki faaliyetler için çalışma sermayesi oluşturmalıdır. Kuruluşun 'kar amaçlı' olması durumunda ise gelirler, hisse sahiplerinin beklentisi olan 'karlar'ı da sağlamalıdır. Hayatın bu ekonomik gerçeğinden dolayı tüm yöneticiler bilançonun nakit akışı bölümüne odaklanmak zorunda kalırlar. Yönetsel bakış açısına göre dünya üç şeyden oluşmaktadır: gelirler, harcamalar ve karlar. Hedef açıktır: karı maksimize edebilmek için gelirleri arttır, harcamaları azalt. Peki siz ve kuruluşunuz bu amacı nasıl başarabilir?

Yöneticiler bu hedefi genellikle satış hedefleri oluşturarak, kotalar koyarak, bir rekabet/yarış ortamı yaratarak, reklam kampanyaları başlatarak, yeni ürünler geliştirerek ya da eskileri yeni bir isim/ambalajlarla tekrar piyasaya sürerek başarmaya çalışırlar. Aynı zamanda harcamaları kısabilmek için hizmet faaliyetleri, personel giderleri gibi tüm dolaylı harcamaları azaltırlar. Bunun sonucunda hizmet seviyesinin düştüğü, insanların daha az kaynakla daha fazlasını üretmeye terkedildiği bir ortamda yaşamak zorunda kalırız. Tüm bölümler, hatta tüm çalışanlar kıt iç kaynaklar için rekabet ederler ve işbirliği çok ender görülür. Herkes kendi payını korumak için mücadele eder. Fakat bundan kuruluş zarar görür, yeni maliyet kısıntıları gündeme gelir ve bu fasit döngü bu şekilde devam eder gider. 

Bu fasit döngü 'sonuçlarla yönetim' yaklaşımının kaçınılmaz sonucudur ve her tür şirkette görülebilir. Elde edilen sonuçlar yeterince iyi olmadığında hemen şirket hedefleri sonuçları karşılayacak şekilde yükseltilir. Şirket yönetimi artık üzerine düşen görevi tamamlamıştır. Şimdi iş bölüm yöneticisindedir. Bölüm yöneticisi de bölüm hedeflerini şirket hedeflerini karşılayacak şekilde yükseltir ve kısım yöneticilerinden kendi hedeflerini revize etmelerini ister. Kısım yöneticileri de hedeflerinin revizyonunu tamamladıktan sonra herkes hat işçisinin yeni hedefleri karşılamasını bekler. Hedeflerin karşılanamaması durumunda ise tek suçlu yeterince gayret göstermeyen işçi olacaktır. Bu 'hedef belirleme' oyunu 'her koyun kendi bacağından asılır' anlayışının kuruluşta yerleşmesini sağlar. Rekabet varolmanın yegane yolu haline gelir ve bireysel amaçlar işletme amaçlarının çok ötesine geçer.

Gelirlerin arttırılması, harcamaların kısılması ve karın yükseltilmesi amaçları haklı olmakla birlikte gerçek soru bu amaçların nasıl karşılanacağıdır. Bu hedefleri karşılamanın bu güne kadar geliştirilmiş en kolay yolu 'sayılarla oynamaktır' ' 'Yıl sonu üretkenlik rakamlarında %5'lik artış göstermenin bir yolu yok mu?' Fakat sayılar, bir kere oynandığında artık gerçekleri göstermezler. Bu yöntem çok az gayret gerektirmekle birlikte, sağlanan avantaj, kısa bir süre sonra daha büyük bir sorun olarak karşınıza çıkar. Ve siz yine gerçekçi olmayan tahminlere yol açacak oynamalara devam etmek zorunda kalırsınız.

Hedefleri karşılamanın ikinci yolu 'sistem üzerinde çalışmak'tır. Bu yöntem suçu başkalarının (diğer insanların, diğer kısımların, diğer bölümlerin) üzerine atmaktan, sayıların toplanma şeklini değiştirmeye, prosesi problemleri gizleyecek şekilde tek ara düzenlemeye kadar farklı şekillerde uygulanabilir. 'kotayı doldurmak için tamamlanmamış ürünleri paketle ve gönder ' eksikleri nasıl olsa servis bölümü yerinde tamamlar.'

Bu iki yaklaşım çok sayıda kuruluşta o kadar yaygındır ki, pek çok insan veri toplamanın amacının problemleri gizlemek olduğunu düşünür ' 'biz verileri işlerin ne kadar iyi gittiğini göstermek için toplarız.' Zaten istatistik denince pek çoğumuzun aklına 'yalan', 'kuryuklu yalan' gelmiyor mu?

Daha iyi bir yol...

Kaliteyi yükselmenin, üretkenliği arttırmanın ve rekabetçi konumu korumanın daha iyi bir yolu bulunmaktadır. 

Bu iyi yol hedeflerle yönetimi içermez.

İyi yol, harcama, kar gibi çıktılara odaklanmak yerine, çıktıları üreten proses ve sistemlere odaklanır. Doğrudan sonuçlarla oynamak yerine, sonuçların nedeni olan sistemi iyileştirmeye çalışır. Sayıları gerçekleri gizlemek için değil, sistemi iyileştirmek için gerekli bilgiyi elde etmek de kullanır. Bu iyi yol Toplam Kalite Yönetimi olarak bilinir. 

Peki, Toplam Kalite Yönetimini eski şeyleri yeni başlıklar altında sunan yaklaşımlardan ayıran nedir? Toplam Kalite Yönetimi bilanço rakamlarını nasıl etkiler? Örneğin maliyetlerin kısılması problemini ele alalım. Toplam Kalite Yönetimi maliyetleri çıktı olarak görür. Geleneksel yönetim şeklinde ise doğrudan maliyetleri kısmaya odaklanır ve belki de sırf rakamları iyi göstermek uğruna şirketin geleceğini tehlikeye atarız. Toplam Kalite Yönetimi maliyetlerin sebeplerine bunları üreten proseslere odaklanır. Bu yapıldığında maliyetlerin büyük bir kısmının genellikle tekrar işlemeden, doğru yapılmayan işlerden, hataların düzeltilmesinden ve tüm bunların sonucu olan karmaşadan kaynaklandığı görülür. Eğer proseslerimizi sadeleştirir ve kalitesizliğin nedenlerini ortadan kaldırabilirsek, bunların sonucunda maliyetler de azalacaktır. 

Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı, iş için hayati öneme sahip proseslere odaklanır ve bunun sonuçta kar etmemizi sağlar. Gelir ve maliyetlere odaklanan geleneksel yaklaşım ise işletme içi rekabete yol açar, işbirliğini yok eder ve müşterinin istediği ürün ve hizmetlerin sağlanmasının ikinci plana atılmasına yol açar. Hedef istenen rakamların bir şekilde elde edilmesidir. Toplam Kalite Yönetimi ise bundan farklı olarak, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan hatta bu beklentilerin ötesine geçen ürün ve hizmetler sağlayabilecek entegre bir sistem oluşturmaya çalışır. 

Toplam Kalite Yönetimi rekabet yerine işbirliğini teşvik ederek, daha önce var olabilmek uğruna feda edilen yaratıcı enerjiyi ortaya çıkarır. Gizlilik yerine iletişimi ön plana çıkararak, güvensizlik ortamının yerini güven ortamına bırakmasını sağlar be bu şekilde kuruluş değişen müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilir. Bunun alternatifi şirket iflas edene kadar çalışanları ellerinden gelenin daha iyisini yapmaya zorlamaktır. 

Tabii ki Toplam Kalite Yönetimi de süreç ve sistemler üzerinde çalışılmasını kolaylaştıracak yöntem ve araçları gerekli kılmaktadır. Fakat bu yöntem ve araçların öğrenilmesi ve uygulanmasından daha zor olan, yeni kalite yaklaşımın benimsenmesi ve bir bütün olarak hayata geçirilmesidir. Fakat kalite yolculuğunda başarılı olan şirketler, yeni düşünce tarzının bunu uygulamak için harcanan çabaya değdiğini ve bilanço rakamlarının da bunu gösterdiğini ifade etmektedirler.

 
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı