iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
Bilgi Bankası - izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
 
20 SORUDA CE İŞARETİ
1. CE nedir?

Açılımı "Conformite Europeenne"dır (Avrupa Uygunluğu). Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğu
sembolize eden bir işarettir. Üreticiler için bir zorunluluk, tüketiciler/kullanıcılar açısından emniyet
anlamını taşımaktadır.

2. Direktifler ile üreticilere getirilen zorunluluk neyi ifade eder?

Ürünlerin sağlık, güvenlik, tüketici ve çevrenin korunmasına ilişkin temel gereklere uygun olarak
üretildiğini, bu kapsamdaki uygunluğun tasarım ve imalat aşamalarının tümü için tanındığını, piyasaya
sunulması anında uygunluk değerlendirme işlemlerinin yerine getirildiğini ifade eder.

3. Ürünler belirli bir gruplandırmaya tabi tutulur mu?

Her türlü oyuncaklar, makineler, tıbbi cihazlar, asansörler, dondurucular, imalat sanayi ürünleri vb. farklı gruplar altında toplanmıştır.

4. Düşük ve yüksek risk grubuna giren ürünlerde CE işareti kullanımı nasıl sağlanır?

Düşük risk grubuna giren ürünlerde CE işareti üreticinin vereceği uygunluk beyanı ile piyasaya
serbestçe sunulabilir. Ürünün teknik dosyasını üretici oluşturur ve denetime hazır tutar. Dosyanın 10 yıl
süreyle saklanması zorunludur. Yüksek risk grubuna giren ürünlerin Avrupa Topluluğu tarafından tanınmış
ve Avrupa resmi gazetesinde (OJEC) ismen yayımlanmış, onaylanmış kuruluşlar eliyle test edilmesi şartı
uygunluk belgesinde değinildiği şekliyle kullanılması mümkün kılınmıştır.

5. Onaylanmış kuruluşların görevi nedir?

Ürün ve emniyet aksamlarının tip belgelendirmesi (AT tip İncelemesi Sertifikası) ile emniyet aksamlarının
üretimini yapmak, ürün tasarım değerlendirmesi ile tip uygunluğunu sağlamak, imalat, ürün ve tam kalite
güvencesi değerlendirmesini göz önünde bulundurarak onaylama işlemlerini yerine getirmektir. Bunlara ek olarak son muayene, birim doğrulaması yapmak da onaylanmış kuruluşların görevidir.

6. Onaylanmış kuruluşların işlemleri hangi yasal kararlar çerçevesinde yerine getirilir? European Accreditation'ın tanıdığı uluslararası düzeyde akreditasyon sağlayan kuruluşlar hangileridir?

Bu çalışmalar AB resmi gazetesinde yayımlanan yeni ve modüler yaklaşım kararları çerçevesinde yerine
getirilmektedir. 

RENAR (Romanya), ESYD (Yunanistan), UKAS (Britanya), SINAL and SINCERT (İtalya), BAS (Bulgaristan), TÜV (Avusturya), GAZ, DACH, DCAE ve BAM (Almanya) bunlardan bazılarıdır.

7. Yeni Yaklaşım Kararı nedir?

Ürünlerde temel güvenlik gereklerinin zorunlu olması esasının kabul edilmesidir. Birbirine yakın ürün
gruplarının tek direktif altında toplanarak bu direktiflerde temel güvenlik gereklerinin belirlenmesi
esasına geçilmesidir.

8. Tek pazarda ürünlerin bu işareti taşımalarına ilişkin zorunluluk ne ölçüde yerine getirilmektedir?

Tek pazar içindeki ürünlerin %45'i CE işaretini taşıyan ürünlerdir. Bu işareti taşıması zorunlu olan
ürün grubu dışında dolaşıma izin verilmemektedir. Bu işareti taşımayan ürün grupları üretilemez,
dağıtılamaz, ithal edilemez. Aksine davranışlar çok ağır cezai şartlar içermekte olup, haksız rekabet
olarak değerlendirilmektedir. Türkiye, tek pazara dâhil olması nedeniyle bu yükümlülükleri taşımaktadır.

9. CE için Türk mevzuatı oluşturulmuş mudur?

4457, 4703 Sayılı Kanunlar ile Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında 21 ürün grubunun her biri için ilgili bakanlıklar direktifleri yönetmelik şeklinde yayınlamıştır. Bu yükümlülük AB müktesebatına uyum gereği yerine getirilmiştir.

10. Ülkemizde onaylanmış kuruluşlara ilişkin değerlendirmeyi kim yapar?

Direktiflere uygun bir şekilde yürürlüğe giren yönetmelikler kapsamında başvurular ilgili kurum ve
kuruluşlara yapılır. Örneğin, 98/37/AT no.lu direktifle ilişkilendirilen Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

11. Ülkemizde onaylanmış kuruluşların başvurularında akreditasyon zorunlu mudur?

TS/ISO/EN 45000 (17000) standartlar serisine göre akreditasyon zorunlu olmamakla birlikte, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının yapacağı değerlendirmelerde önemli bir tercih unsurudur. Ancak, akreditasyon
olmaması durumunda da, söz konusu standartlara uygunluğun kanıtlanması gerekmektedir.

12. Ülkemizde başvuru sahibinin onaylanmış kuruluş ilan edilmesi için yukarıda anılan standartlar serisine uygunluğu yeterli midir?

Uygunluk, TÜRKAK tarafından değerlendirilerek olumlu raporun ilgili kamu kurum ve kuruluşlara sunulmasına bağlıdır.

13. Ülkemizde görevlendirme ne şekilde yapılır?

Başvurular, değinilen esaslar ve TÜRKAK'tan alınan değerlendirme raporunun uygun bulunması durumunda başvuru sahibiyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında görevlendirme sözleşmesinin imzalanmasıyla sağlanır. Görevlendirmenin yürürlüğe girmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla AB Komisyonu ve üye ülkeler nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması mecburidir.

14. TÜRKAK dışında onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek mümkün müdür?

Başvuru sahibi görevlendirilmek istediği yönetmelikler kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme
faaliyetlerine ilişkin olarak EA tarafından tanınan bir kuruluştan akredite temin etmiş olabilir. Bu durumda belge üzerinde değerlendirme yapılması yeterlidir; ancak bu belgenin yokluğu halinde ilgili yönetmelik gereklerine uygunluğu TÜRKAK tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda düzenlenecek raporun olumlu olmasına bağlıdır.

15.Yönetmeliklere göre CE işareti kullanımı zorunlu mudur?

Bu ürünlerin iç piyasada serbestçe dolaşımı için en geç 01.01.2004 tarihi öngörülmüştür. Halen bazı ürün
grupları için belirlenen süreler yürürlüğe girmemiş bulunmaktadır.

16. Direktifler kapsamındaki ürünleri yasal şekilde piyasaya sunmayanlar hakkında ilgili bakanlıklarca ne gibi müeyyideler uygulanmaktadır?

Üretici, bakanlıkça belirlenen kurallar çerçevesinde uygunsuzluğa son vermek zorundadır. İlgili bakanlık
alınan tedbirleri, kararların gerekçelerini ve uygunlukla ilgili görüşlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile AB Komisyonu'na ve üye ülkelere bildirir.

17. Ürünleri yasal şekilde piyasaya sunmayanlar için ayrıca para cezası öngörülmüş müdür?

4703 Sayılı Kanun hükümlerine göre para cezaları 1-10 ve 5-25 bin YTL arasında değişmekte olup, fiilin 1 yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için 2 katı olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

18. Para cezası miktarları artırıma tabi midir?

Para cezaları her yıl kanuna göre artırılır. Cezaların, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairelerine veya mal müdürlüklerine ödenmesi gerekir.

19. Para cezalarına itiraz mümkün müdür?

Yetkili idare mahkemesine itiraz edilse dahi, bu itiraz idari para cezasının yerine getirilmesini
durdurmaz. Bu cezalar hakkında 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır. Cezalarda zaman aşımı süresi 1-5 yıldır.

20. CE işareti taşıyan Türk ihraç ürünlerinin dünya pazarında tutundurulabilmesi neye bağlıdır?

İhraç ürünlerinin rekabetine ve mevcut kanunlarımızın AB yaklaşım kararları bazında uyumlaştırılmasına
bağlıdır. AB müktesebatı üye devletlerin mevzuat uyumunu tamamlayabilmeleri için konseyin gerekli
düzenlemeleri yapması yönünde hükümler içermektedir.
   

Kaynak:

EBILTEM
Ege Üniversitesi, Bilim-Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Hazırlayan: Süleyman Doğu

 

 
 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı