• Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İZMİR
  • info@eurocons.com.tr

Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur.

Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.

ISO 9000 Kalite Yönetim Sisteminin en önemli şartı üst yönetimin içerisinden bir yetkilinin kalite konusunu sahiplenmiş olmasıdır. Bu yaklaşımla kalitenin bir elemanın işi olması yerine yönetimin işi olması hedeflenmektedir.

Belge 3 yıllığına verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belgeniz yenilenmektedir.

Belge alındıktan sonra takip eden 3 yıl içerisinde yılda en az 1 kez olmak üzere ara denetimler ( gözetim denetimleri) gerçekleştirilir. Bu denetimler haricinde gerek duyulduğunda (uygunsuzluklar tespit edildiğinde) 4 – 6 aylık sıklıklar ile tekrarlanabilmektedir. Normal şartlarda ise belgelendirme kuruluşları 9 aylık periyotlarda denetim yapmaktadırlar.

Kuruluşun tanıtıcı temel bilgilerinin, organizasyon şemasının, kalite politikasının, sunduğu hizmetlerin, müşterilerine karşı temel taahhütlerinin, kalite sistemi ile ilgili temel bilgilerin sunulduğu bir doküman türüdür. Kalite yönetim sistemi gereği ve kuruluşun kendine özel tanımlanması gereken temel süreçlerin ve etkileşiminin tanımlandığı KALİTE EL KİTABI, doküman sisteminde en üst seviyede olup çalışmalarınızda kılavuzluk sağlayacaktır.

Bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır. Sistemde şart olarak 3 ana grup bulunmaktadır:

  • Müşteri beklenti ve ihtiyaçları (mevcut ve gelecekteki)
  • Yasal yükümlülükler (tüketici hakları, ISO 9001 : 2000 standardı)
  • Kuruluşun kendi belirleyeceği tercihler (ürün özellikleri, kapasitesi, çalışma yöntemleri).

Düzeltici faaliyet oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi, önleyici faaliyet ise henüz oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin giderilmesidir.

Dış kurum / kuruluşlar tarafından hazırlanan (müşteri dokümanları, kataloglar) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken standartlar (ISO 9001 standardı gibi ) bu kapsamda değerlendirilir.

İç tetkik ISO 9001 standardı gereği yürütülen, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan incelemedir. Tetkikte amaç “Üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Elbirliği ile zayıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespiti, oluşabilecek problemlerin önceden tahmini ve sistemin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Denetim periyodu, faaliyetin ürün kalitesi açısından kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi ” sayısı doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Ancak sorunsuz bir faaliyetin dahi tutarlılığının gözlenmesi açısından yılda en az bir defa denetlenmesi faydalı olabilir.

  • Kalite El kitabı
  • Prosedürler / Süreçler
  • Talimatlar
  • Formlar
  • Planlar
  • Standartlar, vb..

Müşteriler bir işin can damarlarıdır ve müşterileri memnun edip onların devamlılığını sağlamak için ürününüz veya hizmetiniz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. ISO 9001 müşterilerinizin isteklerini karşılayabilmeniz ve aşmanız için işinizi yönetirken denenmiş ve test edilmiş sistematik bir yaklaşımın çatısını sağlamaktadır.

Evet. OHSAS 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile entegre olarak kurulabilmesi amacıyla tasarlanmıştır.

Hayır, çünkü ISO 9001 sistemi sonuçlarla ilgilenir. İstenen sonuçlara ulaşmak için her kuruluş kendi yöntemlerini kendi oluşturur.

Hayır. Pek çok büyük şirkette olduğu gibi kalite uzun bir yolculuktur. İyileştirmelerin ve gelişmenin sonu yoktur. Bu nedenle bu proje diğer tüm değişim projelerinin temelidir ve daha ileri safha projeleri ile sürdürülmelidir.

Şu an için sistem belgeleri açısından ISO 9001’den başka ön şart yoktur. Ancak bazı kamu kurumları ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Güvenliği ve Sağlığı ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini de istemeye başlamıştır. Bu istekler de yakın zamanda da ülkemizdeki kamu ihale yönetmeliklerinde yer alabilecektir.

04/01/2002 tarihinde Kabul edilen 4734 sayılı Kamu ihale kanunu 01/01/2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 10. maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 10.- İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:
a) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;
b) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

Bu maddeden görüleceği üzere kamu ihalelerine katılacak firmalar belgelendirme firmalarını seçerken uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarını seçmelidirler.

ISO 9001 bir risk önleme sistemi olup, potansiyel kayıpları önlemeye yöneliktir. Bu nedenle geri dönüşüm hızlı olmaktadır. Ayrıca danışmanlık ve sertifikasyonla ilgili verilen teşvikler ve hibeler mevcuttur.