• Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sok. Lider Centrio C Blok D:6 Bayraklı, İZMİR
  • info@eurocons.com.tr
Thumb

ISO 45001

İş yerlerinde görev yapan personelin sağlıklı ve güvenilir bir ortamda çalışmasını sağlanması ve iş yerlerindeki faaliyetlerden kaynaklı kaza ve hastalık risklerinin tespit edildikten sonra bu risklerin minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını kapsayan standarda ISO 45001 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi denilmektedir.

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi Nedir?

İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi standardının kapsamında iş yerlerinde görevli personelin iş yerlerindeki faaliyetlerden kaynaklanan yaralanma, kaza, hastalık gibi riskleri tespit etmek ve bu risklerin engellenmesi için gerekli tedbirleri almak yer almaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gereksinimlerinin ve en iyi uygulamalarının tanımlanmasında 20 yıldan fazladır en iyi standart olarak kabul edilen BS OHSAS 18001 yerini 2018 yılında günümüzde 80’den fazla ülkede uygulanan ISO 45001’e bırakmıştır. ISO 45001: 2018 standardının temelini BS OHSAS 18001 oluşturmaktadır. Ayrıca ISO yönetim sistemi standartlarına yönelik oluşturulmuş olan yüksek seviyeli yapıyı izleyerek mevcut sistemlere kolaylıkla entegre olmuştur. Liderlik, bağlılık ve organizasyon bağlamı ise ortak konularını oluşturmaktadır. Yasal şartlar ile diğer şartlara odaklanan spesifik gereklilikler ise tehlike değerlendirmeleri, iş güvenliği politikaları ve risk yönetimi gibi kriterleri kapsamında barındırmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi Nedir?

Firmaların insan hakları hususunda karşılaştığı en önemli problemler arasında firmada görev yapan personelin emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görev yapamamasıdır. Firmada görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili firmaların planlı ve sistemli çalışmalar içerisinde olması, firmaların rekabet koşullarını geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

ISO 9001 ve ISO 14001 standartları kalite ve çevre yönetimine yoğunlaştığı için firmaların iş sağlığı güvenliğini sağlamak ve sürekli iyileştirme içerisinde olabilmesine yönelik yeni bir standarda ihtiyaç doğmuştur. Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde en önemli maddelerden biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Kanunu’nda da bu standardın tüm gereklerini hemen hemen karşılamaktadır. Firmalar tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin güvenliğinden daha fazla firmada görevli personelin sağlığı ve iş güvenliği standartları ISO 45001: 2018 kapsamında değerlendirilmektedir.

Bir firma tarafından yürütülen faaliyetlerden etkilenen çalışanlar, alt yüklenici çalışanlar, geçici işçiler, müşteriler, ziyaretçiler ile o firmadaki herhangi bir insan dahil herkesin sağlığını ve güvenliğini ilgilendiren faktörlerin ve koşulların tümü ISO 45001: 2018 kapsamındadır.

İş Sağlığı ve Yönetim Sisteminin Genel Detayları

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürütülen faaliyetlerin firmaların genel stratejileriyle uyumlu bir şekilde sistematik olarak değerlendirilerek sürekli bir iyileştirme içerisinde çözümlenmesini hedefleyen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemine yönelik ülkemizdeki faaliyetler ise genellikle kişisel koruyucuların aktif şekilde kullanılması şeklinde algılandığı gibi geleneksel bakımdan da ayrı bir iş olarak düşünülmektedir. Yöneticilerin, denetleyicilerin ve çalışanların rol ve sorumluluklarını açıkça belirten ISG Yönetim Sistemi, çalışanların sisteme aktif bir şekilde katılımını amaçlamaktadır.

ISG 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) Yönetim Sistmi’ne göre faaliyet gösteren firmalar, ISG risklerini belirleyerek bu riskleri minimuma indirmek için gerekli tedbirleri almakta, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasalara uymakta, yönetim programlarıyla hedeflerine yönelik adımlar atmakta, ISG eğitimlerinin uygun kişilere verilmesine dikkat etmekte, acil durumlar için gerekli hazırlıkları yapmakta, performansı takip etmekte, izleme neticesinde elde edilen sonuçlara göre iyileştirme faaliyetlerini başlatmakta ve bu faaliyetleri denetlemekte ve faaliyetlerini gözden geçirerek dökümante etmektedir. ISG faaliyetlerine öncelik veren ve gereken önemi gösteren bu tür firmalar ISG sisteminin parçası olmaktadır.

Firmalar faaliyet gösterirken çeşitli faktörlerden dolayı sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlere karşı işçileri korumak ve çalışma ortamının daha da iyileştirilmesi için sistemli ve bilimsel olarak tehlike ve riskleri tespit ettikten sonra gereken tedbirleri almaya yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denilmektedir.

İş sağlığına ve güvenliğine yönelik yürütülen faaliyetlerin firmaların genel stratejilerine uygun olması koşuluyla sistematik olarak değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme faaliyetleri içerisinde olunmasıyla çözümlenmesine yardımcı olan sistemin kapsamı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni oluşturmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni Uygulayan Firmaların Özellikleri

İlgili yasa, kanun ve mevzuatların içeriğindeki zorunlulukların tümünü uygulamaktadırlar.

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri tespit ettikten sonra bu riskleri en minimuma indirmek için gerekli tüm tedbirleri hayata geçirmişlerdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda amaç ve hedefleri belirledikten sonra bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik yönetim programlarını geliştirerek uygulamaktadırlar.

Uygun personele İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda gerekli eğitimleri vermişlerdir.

Kazalar gibi acil durumlara karşı gerekli hazırlıkları yaparak planlama yapmışlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik yürütülen faaliyetlerdeki performansı yapılan denetimlerle takip etmektedirler.

İzleme neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirildikten sonra iyileştirmeye yönelik faaliyetleri hayata geçirmiş, İş Sağlığı ve Güvenliği için gerçekleştirilen çalışmaları dökümante etmiş ve bunlarla ilgili sonuçları kayıt altına almışlardır.

ISO 45001’in Başarıya Ulaşmasını Sağlayan Gereksinimler Hangileridir?

Planlama

ISG hedefleri arasında yer alan çalışma saatleri, iş yükü, kurumsal kültür, liderlik, çalışma koşullarının sağlıklı olması ve risk planlamasının belirlenmesine yönelik planlama yapılması gerekmektedir.

Uygulama

Satın alma işlemlerinin, dış kaynak kullanımının, yüklenicilerle alakalı tanımlanan tedbirlerin, sağlık politikalarının, güvenlik politikalarının ve süreçlerin uygulanmasına öncelik verilmelidir.

Kontrol Etme

Organizasyon kapsamında yürütülen sağlık ve güvenlik hedeflerinin düzenli bir şekilde denetlenmesi, yasal ve diğer zorunluluklarla birlikte sosyal ve organizasyonel faktörlerde performans sürekli takip edilmelidir.

Tedbir Alınmalı

ISG politikalarında tam olarak başarıya ulaşmak için yetkililer tarafından gerek görüldüğü takdirde süreç ve tedbirlerle ilgili adaptasyon çalışmaları gerçekleştirilmeli ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Her sektörde faaliyet gösteren küçüklü büyüklü her firmanın uygulayabileceği standartlara sahip olan ISO 45001: 2018 tasarlanırken, en küçük firmanın dahi bu sistemden istifade etmesi dikkate alınarak tasarlanmıştır. ISG 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi’nin firmalara olan faydaları hakkında ise şunlar söylenebilir;

ISG politika ve hedefleri sayesinde firmaların başarıları artmaktadır.

Sağlığın korunmasına yönelik daha bilinçli davranılmasına yardımcı olmaktadır.

Firmaların faaliyetleri esnasında muhtemel kaza riskini azaltmakta veya engellemektedir.

Güvenlik kültürünün gelişmesini desteklemektedir.

Firmaları teknolojik açıdan iyileştirmektedir.

Firmalarda maliyet kontrolünün sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

İş yapma modellerinin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Firmalarda çalışma koşulları ISG mevzuatına uygun olmaktadır.

Firmaların imajının ve itibarının iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Firmaları rekabet hususunda daha avantajlı hale getirmektedir.

Firmalarda görevli personelin daha rahat ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağladığından personeli iş yerlerinin olumsuz koşullarından korumakta ve bu sayede kaza riskini azaltmaktadır.

Personelin motive olmasına ve katılımının artmasına yardımcı olmaktadır.

İş kazalarının yanı sıra meslek hastalıklarının da neden olduğu iş ve iş gücü kaybını minimuma indirmekte, bu sayede iş verimini artırmakta ve iş yerindeki maliyetleri düşürmektedir.

Firmaların faaliyetler esnasında aldığı önlemler dolayısıyla işletme açısından büyük tehlike arz eden patlama, yangın, makine arızaları gibi olumsuzlukları engellemektedir.

İş yerinde performansı artırmaktadır.

Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasalara uygun bir çalışma ortamı temin etmektedir.

Firmaların iş güvenliği hassasiyetinin resmi makamlara karşı daha kolay ispatlanmasına yardımcı olmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hedefleri Nelerdir?

Personelin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalıştırılması

ISG risk ve fırsatlarını daha iyi koşullarda yönetmek

İş kazaları ya da hastalıkları nedeniyle can kayıplarını, yaralanmalarını ve hastalıkları engellemek

Yasalara uygun iş yeri koşullarını sağlamak

Sağlık ve güvenlik kültürünü artırmak

Finansal yönetime katkı sağlamak

ISG performansını yükseltmek

Firmanın pazardaki imajını yükseltmek

İş verimliliğini artırmak

ISO 45001: 2018 Farkı Nedir?

ISO 45001: 2018 standardıyla üst yönetime daha fazla sorumluluk yüklenmiştir. Ayrıca tedarikçiler ve alt işverenlerinde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik koşullarda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. OHSAS 18001 yapılandırılırken tehlike odağına yoğunlaşılmışken, ISO 45001 yapılandırılırken risklerin belirlenmesine ve yönetilmesine odaklanılmıştır. Yine ISO 45001 tanımlanırken çalışan, risk ve iş yeri gibi kavramlarda köklü değişikliğe gidilmiştir. ISO 45001 kapsamında ölçüm, takip, süreç, iş güvenliği, etki, performans gibi yeni tanımlara yer verilmiştir. ISO 45001’in diğer bir önemli avantajı ise diğer standartlarla entegrasyonu kolaylaştırmaktadır.

Thumb
Thumb